최신 Adobe Flash Player 업데이트에는 가상화폐 채굴 악성코드가 포함되어 있습니다.

Các nhà nghiên cứu từ hãng bảo mật Palo Alto Networks cảnh báo người dùng nếu tải nhầm bản update Adobe Flash Player giả có thể nhiễm malware đào tiền ảo nguy hiểm.

Trong bài đăng mới nhất, công ty bảo mật này cho biết họ đã phát hiện ngày càng có nhiều bản cập nhật Flash giả hơn trước. Những bản update giả này sử dụng thông báo pop-up từ bản cài Adobe chính thức. Nếu chạy trên hệ thống người dùng, nó sẽ thêm malware đào tiền ảo như XMRig… Nó cũng có thể cập nhật Flash Player bản mới nhất, khiến người dùng khó lòng nhận ra sự có mặt của malware. Sau khi được nhúng, malware đào tiền ảo sẽ khai thác tiền ảo trên nền hệ điều hành.

Những phần mềm diệt virus có thể nhận diện hoặc không phát hiện ra nó. Tuy nhiên, nếu thấy tài nguyên hệ thống giảm đột ngột hay bộ vi xử lý chạy liên tục đáng ngờ, rất có thể PC của bạn đang nhiễm malware này. Windows Task Manager cũng có thể nhận diện nó như một chương trình bất thường đang sử dụng tài nguyên hệ thống.

Adobe Flash Player bản cập nhật mới nhất chứa malware đào tiền ảo

Malware ngày càng gia tăng

Palo Alto Networks phát hiện file .exe chứa tiền tố “AdobeFlashPlayer” bắt nguồn từ các server web dựa trên đám mây không phải của Adobe. Những server đó thuộc sở hữu hay do hacker sử dụng. Kể từ 3/2018, Palo Alto đã nhận ra sự gia tăng malware này - đỉnh điểm là vào tháng 9. Trong một thử nghiệm update giả, Palo Alto tìm thấy malware khai thác Monero - đồng tiền ảo được các hacker yêu thích bởi bản chất ẩn danh của nó.

9/2018, McAfee cho biết dù các loại malware mới ít được phát hiện hơn trước nhưng tổng số lần malware tấn công vẫn tiếp tục gia tăng.

Adobe Flash Player bản cập nhật mới nhất chứa malware đào tiền ảo

Bảo vệ chống malware đào tiền ảo

Cài đặt phần mềm diệt virus và bảo vệ hệ thống cũng góp phần làm giảm rủi ro hơn. Do đó, bạn nên cập nhật chúng thường xuyên để kịp thời phát hiện malware trước khi nó thâm nhập vào máy tính.

Nếu có các popup cập nhật, người dùng nên kiểm tra kỹ nguồn gốc, tên file bởi nó có thể không phải từ nguồn chính thống. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý tới những thay đổi bất thường như hệ thống chậm đột ngột, sử dụng tài nguyên nhiều hơn bình thường… Tốt nhất, bạn nên tải mọi phần mềm từ web chính hãng và có uy tín.

Sign up and earn $1000 a day ⋙

최고의 데이터 복구 소프트웨어

최고의 데이터 복구 소프트웨어

데이터 손실은 재정적으로나 생산성 측면 모두에서 치명적일 수 있습니다. IBM에 따르면 2023년 데이터 침해로 인한 평균 비용은 4달러가 넘었습니다.

영국 수화 알파벳이 Google Doodle에서 기념됩니다.

영국 수화 알파벳이 Google Doodle에서 기념됩니다.

전 세계적으로 약 3억 6천만 명이 노령, 과도한 소음 노출, 질병, 난청 등으로 인해 청력 손실을 겪고 있다고 합니다.

Roblox에서 데칼을 사용하는 방법

Roblox에서 데칼을 사용하는 방법

데칼은 Roblox의 가상 세계에 감각을 더하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 스톡 개체를 보다 효과적으로 사용자 정의할 수 있습니다. 게임에 맞는 데칼을 선택할 수 있습니다.

OBS에서 MP4를 녹음하는 방법

OBS에서 MP4를 녹음하는 방법

많은 스트리머는 OBS를 사용하여 실시간 비디오 또는 오디오를 녹화하지만 기본적으로 OBS는 비디오를 MKV 형식으로 녹화하도록 설정되어 있어 문제가 될 수 있습니다. 예를 들어,

귀하의 통화가 전화의 음성 메일로 바로 연결되는 이유는 다음과 같습니다.

귀하의 통화가 전화의 음성 메일로 바로 연결되는 이유는 다음과 같습니다.

그래서 하루 종일 중요한 전화를 기다리고 있는데 전화벨이 울리지 않습니다. 확인해 보면 전화가 귀하에게 직접 전달되었음을 알 수 있습니다.

Figma에 하이퍼링크를 추가하는 방법

Figma에 하이퍼링크를 추가하는 방법

협업 디자인 도구인 Figma의 가장 유용한 기능 중 하나는 하이퍼링크를 추가할 수 있다는 것입니다. 이 기능을 사용하면 온라인으로 연결

IPad에서 분할 화면을 사용하는 방법

IPad에서 분할 화면을 사용하는 방법

iPad에서 여러 앱을 동시에 작업할 수 있다는 것을 알고 계셨나요? iPad에서 Split View와 같은 다양한 멀티태스킹 옵션을 활용할 수 있습니다. 나뉘다

왕국의 눈물을 얼마나 오래 이겨낼 것인가

왕국의 눈물을 얼마나 오래 이겨낼 것인가

"젤다의 전설: 왕국의 눈물"(TotK)은 여러분을 모험의 회오리바람 속으로 안내합니다. Hyrule을 여행하면서 보스와 싸워야 합니다.

TikTok 광고 대. 페이스북 광고

TikTok 광고 대. 페이스북 광고

소셜 미디어를 통해 제품이나 서비스를 알리고 싶다면 Facebook과 TikTok을 고려해야 할 두 가지 플랫폼 중 하나입니다. 틱톡 끝났어

영국에서 비트코인으로 현금을 만들었다면 막대한 세금 청구서에 직면할 수 있습니다: 알아야 할 사항

영국에서 비트코인으로 현금을 만들었다면 막대한 세금 청구서에 직면할 수 있습니다: 알아야 할 사항

영국의 세금 마감일이 빠르게 다가옴에 따라 비트코인을 포함하여 변동성이 큰 암호화폐 세계에 투자할 만큼 용감하신 분들은

해킹된 민주주의: 30개 정부가 소셜 미디어를 통해 선거를 왜곡하려고 시도한 방법

해킹된 민주주의: 30개 정부가 소셜 미디어를 통해 선거를 왜곡하려고 시도한 방법

1993년에 유명한 뉴요커 만화는 "인터넷에서는 당신이 개인지 아무도 모릅니다"라고 말했습니다. 그 사이 24년 동안 대사는 균등해졌습니다.

YouTube 음악 재생 목록을 Spotify로 변환하는 방법

YouTube 음악 재생 목록을 Spotify로 변환하는 방법

음악 스트리밍 플랫폼을 YouTube에서 Spotify로 전환할 때 걱정할 수 있는 것 중 하나는 선별된 재생 목록을 잃어버리는 것입니다. 이것은 이해할 수 있습니다

메신저 강화 기능을 사용하는 방법

메신저 강화 기능을 사용하는 방법

당신은 단문 메시지 서비스(SMS)로 문자를 보내는 편리함을 누리고 있을 것입니다. 그러나 향상된 의사소통에 대한 필요성이 증가함에 따라

MIUI 라이브 배경화면을 사용하는 방법

MIUI 라이브 배경화면을 사용하는 방법

모바일 장치를 위한 독특하고 시각적으로 매력적인 경험을 찾고 있다면 MIUI 라이브 배경화면을 사용해 보세요. 일반적으로 배경은

Reddit에서 사용자 이름을 변경하는 방법

Reddit에서 사용자 이름을 변경하는 방법

https://www.youtube.com/watch?v=GvYxwdKEg8w Reddit을 처음 사용하는 경우 계정을 설정한 후 가장 먼저 눈에 띄는 것 중 하나는

Cloudflare 오류 1015 “속도가 제한되어 있습니다” 수정 방법

Cloudflare 오류 1015 “속도가 제한되어 있습니다” 수정 방법

Cloudflare는 많은 웹사이트와 애플리케이션의 보안을 강화하여 사용자 데이터를 보호하고 사이버 공격으로부터 사이트를 보호하도록 설계되었습니다.

Ifconfig를 찾을 수 없는 경우 수정하는 방법

Ifconfig를 찾을 수 없는 경우 수정하는 방법

Windows 10 또는 기존 Linux 버전을 사용하는 경우 ipconfig(인터넷 프로토콜 구성) 명령줄 프롬프트를 사용하여 작업을 수행했을 수 있습니다.

Google 슬라이드에서 오디오를 자동으로 재생하는 방법

Google 슬라이드에서 오디오를 자동으로 재생하는 방법

https://www.youtube.com/watch?v=w9MBuMwZ5Y0 Google 슬라이드는 프레젠테이션을 만들고 청중의 관심을 끌 수 있는 탁월한 플랫폼입니다. 그것은 동안

TikTok에서 텍스트를 변경하거나 추가하는 방법

TikTok에서 텍스트를 변경하거나 추가하는 방법

TikTok을 자주 사용하는 경우 동영상의 여러 부분에 텍스트를 추가하거나 변경하고 싶을 수 있습니다. 어쩌면 당신은 일을 재즈로 만들고 싶거나 아마도 당신이 본 것 같습니다.

Excel에서 탭을 병합하는 방법

Excel에서 탭을 병합하는 방법

Excel은 대규모 데이터 세트를 저장, 관리 및 표시하는 데 매우 유용한 도구입니다. 반복 가능한 과학적 결과를 처리하는지 여부